2011-07-04

මැජික් පිටුපස මැජික් එක :)
මිනිසා දන්නවා...
ලොකය සරල බව,
එය ඉතා කාලකන්ණි බව,
සෑම ආකාරයකින්ම ඝන බව...                                                            
නමුත්.....
නමුත් ඔබට හැකිනම් ඔවුන්ව මෝඩයන් කරන්න..
ඔව්..මෝඩයන් කරන්න..
එක මොහොතකට හරි.
එතකොට ඔබට දැකගන්න පුලුවන්,
හරි විශේෂ දෙයක්..
ඒ තමයි ඔවුන්ගේ බැල්ම....
ඔවුන්ගේ මුහුණේ ඇතිවෙන බැල්ම....
ඔවුන් හොදින්ම දන්නවා...
ඔවුන් මෝඩයන් වූ බව
නමුත් ඔවුන්ගේ මුහුණු පවසන්නේ කුමක්ද ??
ඔවුන් සිතන්නේ කුමක්ද ??
ඔබ.
ඔව්,ඔබ..
ඔවුන්ව දැන දැනම,
මෝඩයන් කරන්නට තරම් හපනෙකු වූ බව නොවේද?? 
--------------------------------------------------------------


ආ.. දැන් එහෙම නෙවෙයිද ??  :)   :)