2011-06-21

අවාසනාවට ඇත්ත කතාවක් !!!

සතියකින් විතර පෝස්ට් එකක් දාන්නත් බැරි උනා ..  කොහෙද ඉතින් මේ විභාග කියන ඒවගේ ඉවරයක් අත්තෙම නෑනෙ !!  අද මම ලියන්න යන්නේ ඇත්ත්තම ඇත්ත තිත්තම තිත්ත කතාවක් ,


මේක මුලින්ම මට අත්දකින්න සිද්දවුනේ අපේ ගමේ සිල්ලර කඩේකට ගිය වෙලාවෙදි. අපේ ගමේ ගොඩක් මිනිස්සු ඉතින් දුප්පත්නේ. ඒ මිනිස්සු  රුපියල් 100ක් අරන් කඩේට එන්නේ වේලකට කන්න සේරම අඩුම කුඩුම අරන් යන්න තමයි, වෙලාවකට පුදුමත් හිතේනව රුපියල් 100ක් අරන් එන මනුස්සයා හාල් 250යි, ළුනු ගෙඩියයි, තක්කලි ගෙඩියයි,බිත්තරයයි....  අන්න එහෙම තමයි බඩුගෙනියන්නේ !