2011-07-06

කුමාර සංගක්කාර Marylebone Cricket Club (MCC) සඳහා කල කතාව ඇහුවද ? ඔබ ශ්‍රීලාන්කිකයෙකුනම් අනිවාර්‍යයෙන්ම මේ සඳහා විනාඩි 62ක් වෙන්කරන්න.


මම දෙමළ ජාතිකයෙක්, මම සිංහලයෙක්, මම මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් වගේම මම බර්ගර් ජාතිකයෙක්, මම බෞද්දයෙක්, මම හින්දු භක්තිකයෙක් වගේම ක්‍රිස්තියානි හා ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක් නමුත් ඒ සැමටම වැඩියෙන් මම අද හ හැමදාටම පෘඩ  ශ්‍රීලාංකිකයෙක්.