2011-05-19

දිලුම් සොයුරාණනි ඔබට නිවන් සුව...!

කිසිදා දෙනෙතින්  නොදුටු ඔබ,        
සවන පමනක් වැකුනු ඔබ ඔබ,