2011-04-17

ඊ-ලිපි අතරින් - ඉංගිරීසී අකුරු 26 යේ සිංහල කථාව

Aකාලේ නුවර එළියේ විතරයි
Bට්රූට් වගා කලේ.
Cමිත ඉඩ ප්‍රමාණයක් තිබුණේ.නමුත්
Dසල් මිලත් අහසට
Eය විදිනවා වහේ ඉහළ යනකොට
Fඅකුරු මොනවා කරන්නද?
Gවත් වෙන්න නම් ගොවිතැන අතෑරලා
Hආර් ජෝතිපාල වගේ සිංදු කියන
Iයා කෙනෙක් වෙන්න කියලා
Jමිස් අයියට කියන්න ඕනේ.එතකොට
Kසර සිංහයා වගේ ඉන්න පුළුවන්.නමුත් 
Lලිලා ඉන්නේ නැතුව
Mඑස් ප්‍රනාන්දු වගේ බයිලා කියලා ඉදිරියට
Nනට වාසනාව තියනවා.
Oගන් ගහනවා නම්
Pටර් මල්ලි 
Qවා චාන්ස් තියනවා කියලා.
Rය්‍ය ශාක්‍ය ලීලාවෙන්
Sඑම්එස් ගහන කාලේ
Tඑකක් ගහලා
Uරියා පොහොර ගහලා
V වගා කරන අපේ සීයා කෙනෙක්ව
Wපීසී කෙනෙක් උස්සගෙන ගිහිං ගහලා,
Xරේ එකකුත් ගන්න වෙලාලු.ඒත්
Yර කරන්න එපා කියන
Z ගහපු අයත් ඉන්නවා..