2011-04-14

මේ අවුරුදු කාලේ, හිනා වෙයන් රාලේ, තේල් ඉහිරුනු කැවුම් ගෙඩිය වාගේ....

ලැබුවා වූ සිංහල, හින්දු අලුත් අවුරුද්ද,
ඔබ සැමට,
සාමය සතුට පිරි,
කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරුණු 
සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...